สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 464  
Feb 2019 644  
Mar 2019 509  
Apr 2019 915  
May 2019 1077  
Jun 2019 640  
Jul 2019 124  
Aug 2019 130  
Sep 2019 120  
Oct 2019 82  
Nov 2019 0  
Dec 2019 0